Processdesign för omställning av Preems oljeraffinaderi

Preems oljeraffinaderi tog ett strategiskt beslut att ändra delar av sin produktion till utvinning av förnyelsebart jetbränsle. Målet var att på anläggningen i Göteborgs energihamn kunna utvinna 1 miljon kubikmeter förnyelsebart jetbränsle per år.

Uppdraget

Utmaningen bestod i att förändra delar av den befintliga anläggningen för att kunna hantera den nya typen av produktion. Viktigt var även att ta höjd för hur resterande anläggning och hamnområdet skulle påverkas av omställningen (t.ex. rör och anslutningar).

Vår lösning

Projektet delades in i fyra delområden, där Nevita tillsammans med Worley Parson hjälpte till med förstudie och BED (Basic Engineering Design). Nevita ansvarade för projektets processdesign, vilket innefattade Hydrerad Vegetabilisk olja (HVO) Tie-ins, revamping och röranslutningar.

Resultat

I studien identifierades ett flertal viktiga flaskhalsar exempelvis inom kylvatten, råvatten, processvatten, instrument och arbetsluft, ånga och kondensat, process och fjärrvärme. Det nya Green feed unit-anläggningen kommer öka Preems produktion av förnyelsebara drivmedel med 1 miljon kubikmeter per år. I huvudsak kommer HVO att produceras men det finns även möjlighet att producera förnyelsebart jetbränsle i anläggningen.

Metodik & teknik